Diagnòstic per la imatge

Ecografies

És un procediment diagnòstic no invasiu que utilitza els ultrasons per crear imatges bidimensionals o tridimensionals de la zona explorada una vegada processades. No s’utilitza radiació com en la radiologia convencional.

És aplicable en diferents zones de l’organisme (muscular, abdominal, mames, tiroides, ren-vesico-prostàtica, testicular, parts toves…).

Radiografies

És una tècnica que, a través de l’ús de rajos X, permet obtenir una imatge de l’interior de l’organisme.

El procediment consisteix a exposar la part del cos que es desitja fotografiar a una font de radiació, és a dir, s’emeten rajos X sobre la part del cos l’interior del qual es desitja observar (qualsevol part de l’esquelet).

Ecografia Abdominal

S’utilitza per veure els òrgans interns en el abdomen, com el fetge, la vesícula biliar, la melsa, el pàncrees i els ronyons. Els gots sanguinis que van a alguns d’aquests òrgans, com la vena cava inferior i l’aorta. Per a una correcta visualització i valoració cal realitzar un dejuni de 6 hores de líquids i sòlids.

Ecografia Muscular o Tendinosa

S’utilitza per visualitzar les estructures musculars i tendinoses de forma indolora i poder diagnosticar de ruptura, elongacions, hemtomas intramusculars, patologia tendinoses, tumoracions de parts toves. Etc…

Ecografia Tiroides

S’utilitza per visualitzar la Glàndula de tiroide la seva morfologia i descartar patologies i nòduls.

Punció de Tiroides (PAAF)

Punció Aspiració amb Agulla Fina (nom complet del procediment) o PAAF (sigles) és una eina diagnòstica més per determinar la naturalesa dels nòduls tiroïdals, consisteix a extreure mitjançant la punció controlada per ecografia cèl·lules per posteriorment analitzar en laboratori.

Ecografia Reno-Vesicoprostàtica

S’utilitza habitualment per a la valoració del ronyó, bufeta, pròstata.

Per a la correcta valoració per ecografia és necessari beure 1litre d’aigua 30 minuts abans de la prova.

Ecografia Mama

La ecografía permite el estudio diferencial de nódulos o tumores que puede palpar el ginecólogo en la exploración clínica o que se visualizan en la mamografía.

PAAF mamària guiada per ecografia

La punció-aspiració amb agulla fina (PAAF) és una prova poc invasiva que permet obtenir mostres cel·lulars d’òrgans i nòduls per determinar el seu origen o possible malignitat, evitant biòpsies obertes.

Ecografía Testicular

És una ecografia per examinar els testicles i parts dins de l’escrot.

Radiologia Convencional

La radiologia és la especialitat mèdica, que s’ocupa de generar imatges de l’interior de el cos mitjançant diferents agents físics i d’utilitzar aquestes imatges per a el diagnòstic i, en menor mesura, per al pronòstic i el tractament de les malalties.

Ortopantomografia

Radiografia panoràmica és una tècnica radiològica que representa, en una única pel·lícula, una imatge general dels maxil·lars, la mandíbula i les dents. Per tant, és de primordial utilitat a l’àrea dentomaxilomandibular.

Telemetria Dental

És una radiografia del cap que ens mostra una vista lateral d’aquesta, amb la qual s’estudia la forma i creixement dels ossos, la posició de les dents i els teixits tous. És de gran utilitat en ortodòncia, sense ella no podríem realitzar un correcte diagnòstic ortodòntic ni el pla de tractament a seguir.